Ставицький Віктор Валерійович / Stavytskyi Viktor Valerievich


Прізвище, ім`я, по батькові:Ставицький Віктор ВалерійовичStavytskyi Viktor Valerievich  
Дата народження04 серпня 1988 р.04 August 1988 year
Посадаасистентassistant
Науковий ступіньДоктор філософії фармації, промислової фармаціїPhD of Pharmacy, Industrial Pharmacy
Тема дисертаційної роботи (кандидатської та докторської)Піроло(піридо)[1,2-a] триазоло(триазино)[c]хіназоліни: синтез, модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивостіPyrrolo(pyrido)[1,2-a] triazolo(triazino)[c]quinazolines: synthesis, modification, physicochemical and biological properties
Наукові інтересиОсновні напрями наукової роботи:   Синтез нових біологічно активних сполук, а саме похідних триазоло(триазино)[c]хіназоліну, підтвердження їх структури за допомогою фізико-хімічних даних (ІЧ, УФ, 1Н і 13С ЯМР, хроматомас- та мас-спектрометрично) та результатів біологічної активності: протизапальної, антирадикальної, ЛОГ – інгібуючої та ін. SAR та QSAR аналіз, докінг.  The main areas of research are:   Synthesis of the novel biologically active compounds among condensed heterocycles, namely derivatives of triazolo(triazino)[c]quinazolines, evaluation of their structure by physico-chemical data (IR, UV, 1H and 13C NMR, LC-MS, EI-MS spectra) and biological activity: anti-inflammatory, anti-radical, LOX – inhibition, etc.. SAR and QSAR analysis, docking.  
Коротка біографія2006-2011 рр. – студент фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету.
2016-2020 рр. – аспірант кафедри органічної i біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.
2020 – і до теперішнього часу – асистент кафедри органічної i біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.
2006-2011 – Master of Science, Pharmacy, Zaporizhzhya State Medical University, Pharmacy Faculty, Ukraine.
2016-2020 – PhD Student, Organic and Bioorganic Chemistry Department, Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine.
2020 till now – Assistant (Lecturer), Organic and Bioorganic Chemistry Department, Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine.
Посилання на акаунти у наукометричних базахhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=lmHXSGcAAAAJ&hl=uk https://publons.com/researcher/2146862/viktor-stavytskyi/ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212588635  

Статті:

  1. Заміщені 7,8-дигідро-2Н-піроло[1,2-а][1,2,4]триазино[2,3-с]хіна-золін-5а(6Н)-алкілкарбонові кислоти – перспективний клас низькотоксичних протизапальних агентів. Ставицький В. В., Воскобойник О. Ю., Носуленко І. С., Клімова О. О., Бражко О. А., Коваленко С. І. Фармацевтичний часопис. 2019. № 3. С. 5-12. DOI: 10.11603/2312-0967.2019.3.10468.
  2. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2020. Т. 13, № 1(32). С. 4-10. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.1.
  3. 2020. Vol. 18, № 1(69). P. 14-21.  DOI:10.24959/ophcj.20.192826.
  4. a][1,2,4]triazolo-([1,2,4]triazino-)[c]quinazoline-4a(5a)-propanoic acids: synthesis, spectral characteristics and anti-inflammatory activity. Stavytskyi V. V., Voskoboinik О. Yu., Kazunin М. S., Nosulenko I. S., Shishkina S., Kovalenko S. I., Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2020. № 1. P. 61-70. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-128-1-61-70.
  5. Stavytskyi V. V., Voskoboinik O. Yu., Antypenko O. M., Krasovska N. I., Shabelnyk K. P., Konovalova I., Shishkyna S., Kholodniak S. V., Kovalenko S. I. J. Heterocyclic Chem.2020. Vol. 57. № 3. P. 1249-1260.  DOI:10.1002/jhet.3862.
  6. Voskoboinik O. Yu., Stavytskyi V. V., Antypenko O. M., Kazunin M. S., Kravtsov D. V., Shishkina S. V., Kovalenko S. I., Synthetic Communications. 2020. Vol. 50, № 13. P. 2043–2051. DOI: 10.1080/00397911.2020.1762223.
  7. Chem. 2021. Vol. 20, №1, P. 1-17.  DOI: 10.2174/1871523019666200505073232.

Патенти:

  • Піроло[1,2-a][1,2,4]триазино[2,3-c]хіназоліни та ізоіндоло[2,1-a][1,2,4]триазино[2,3-c]хіназоліни:  пат. 118196 Україна: МПК C07D 253/06, C07D 253/10, C07D 255/04, C07D 487/02, C07D 487/12. № a 2016 01081; заявл. 08.02.2016; опубл. 10.12.2018, Бюл. №1.
  • 4а-R-5,6-Дигідропіроло[1,2-а][1,2,4]триазоло-(тетразоло-)-[1,5-с]-хіназолін-7(4аН)-они: пат. 142661 Україна: МПК (2020.01) C07D 253/00 № u 2019 10920 заявл. 05.11.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. №12.