Про нас


Кафедра органічної і біоорганічної хімії

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (0612) 39-85-86

Сайт кафедри: org-chem.tk

Завідувач кафедри – КОВАЛЕНКО Сергій Іванович, професор, доктор фармацевтичних наук.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Першим завідувачем кафедри органічної хімії до 1935 року був доцент А.Г. Троценко, 3 1935 до 1941 р. – професор П.І. Петренко-Критченко, з 1944 до 1969 р. – к. хім. н., доцент О.Г.Троценко.

В період з 1969 до 1972 р. кафедрою завідував к. фарм. н., доцент О.К. Багрій, 1972–1975 рр. – к. фарм. н., доцент А.А. Ткаченко. З 1975 до 2012  року кафедрою керував професор Б.О. Прийменко.

У 2012 р. підрозділ очолив д. фарм. н., професор, С.І. Коваленко.

СКЛАД КАФЕДРИ:

Професор, д. фарм.н. Коваленко С.І., доцент, д.фарм. н., Воскобойнік О.Ю., доцент, к. фарм. н. Кандибей К.І., доцент, к.фарм.н. Казунін М.С., доцент, к. фарм. н. Холодняк С.В., старший викладач, к. фарм. н. О.М. Антипенко, асистент, к. фарм. н. Москаленко О.С., асистент, к.фарм.н. Мартиненко Ю.В., асистент, доктор філософії, Ставицький В.В., аспірант Холодняк О.В, старший лаборант Ушата О.С., технічний працівник Стельмах Ю.В.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

  • Органічна хімія – вивчають студенти 2 курсу 1-го та 2-го фармацевтичних та 2-го міжнародного факультетів, що проходять навчання за спеціальностями «Фармація, промислова фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (денна та заочна форма освіти).
  • Біоорганічна хімія – вивчають студенти 1 та 2 курсів 1-го, 2-го та 3-го медичних факультетів, що проходять навчання за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»
  • Біоорганічна хімія (англійська мова викладання) – вивчають студенти 1 курсу 2-го міжнародного факультету, що проходять навчання за спеціальністю «Медицина».
  • «Теоретичні основи органічного синтезу» (курс за вибором) – вивчають студенти 4 курсу 1-го фармацевтичного та 2-го міжнародного факультетів, що проходять навчання за спеціальностями «Фармація, промислова фармація».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для забезпечення навчального процесу та самостійної підготовки студентів на кафедрі підготовлено навчально-методичні посібники, практикуми, збірки тестових та контрольних завдань, матеріали для самопідготовки. Видані навччальні посібники «Протималярійні лікарські засоби. Хінін та його аналоги за фармакологічною дією», «Парфумерно-косметичні засоби», «Комлексиметрія у фармацевтичному аналізі» тощо.

Заняття на кафедрі проходять на високому науково-методичному рівні, для встановлення ступені оволодіння знаннями використовується тестовий, усний та письмовий види контролю. Завідувач, професор та доценти кафедри забезпечують постійну консультативну підтримку студентів. Викладачі кафедри постійно приймають участь у конференціях присвячених організації та удосконаленню освітньої діяльності.

Колективом кафедри розроблені та постійно вдосконалюються робочі програми з навчальних дисциплін «Органічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Теоретичні основи органічного синтезу». Викладачі кафедри швидко адаптують для потреб студентів інноваційні методи навчання. Так, створено серію онлайн курсів, які є ефективно використовуються студентами під час самостійної роботи.

Особливу увагу колектив кафедри органічної і біоорганічної хімії приділяє підготовці студентів до МЛІ «КРОК-1, Фармація». На сьогоднішній день сформовано значну за обсягом структуровану базу тестових питань з органічної хімії, реалізовано можливості навчального та контрольного тестування як в комп’ютерному класі кафедри так і режимі віддаленого доступу.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основні напрямки наукової роботи кафедри пов’язані з проблемами синтезу, будови та реакційної здатності сполук гетероциклічної природи, спрямованого пошуку біологічно активних сполук серед похідних імідазолу, триазолу, тетразолу, хіназоліну, пурину, птеридину та їх конденсованих аналогів, створення на їх основі лікарських препаратів. Також до сфери наукових інтересів співробітників кафедри входять розробки у галузі педагогіки у закладах вищої освіти.

Співробітниками кафедри виконується 3 НДР за темами: «Циклоалкілкарбонілізотіоціанати – ефективні прекурсори для синтезу заміщених тіосечовин та побудови гетероциклічних систем» (проблема «Фармація», № реєстрації 0118U004261; 2017-2022 рр.); «Спрямований пошук біологічно активних речовин серед анельованих похідних хіназоліну та птеридину» (проблема «Фармація», № реєстрації 0117U006961; 2017-2022 рр); «Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних хіназоліну» (проблема «Фармація», № реєстрації 0118U004370; 01.03.2018-31.12.2020 рр.).

Метою викладачів кафедри органічної і біоорганічної хімії є одержання наукових результатів світового значення, які можна опублікувати у визнаних міжнародних виданнях. Викладачами кафедри синтезовано понад 10000 нових сполук, відкрито ряд аномальних реакцій поміж ними. Опубліковано понад 1000 наукових робіт, в тому числі понад 50 статей в провідних наукових виданнях, що індексується базою даних Scopus. Наукові роботи кафедри публікуються у таких визнаних міжнародних виданнях, серед яких European Journal of Medicinal Chemistry, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, Tetrahedron, Journal of Physical Chemistry, Synthetic Communications, Heteterocycles, Archiv der Pharmazie, Monatshefte fur Chemie, Scientia Pharmaceutica, Pharmacia, Химия гетероциклических соединений, Journal of Heterocyclic Chemistry, Acta Chimica Slovenica, Heterocyclic Communications, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Medicinal Chemistry Research, Arabian Journal of Chemistry тощо. Наукові роботи співробітників кафедри є затребуваними науковцями у всьому світі та активно цитуються. Так за даними наукометричної бази Scopus індекс Гірша проф. Коваленко С.І. становить 10, доцента Воскобойніка О.Ю. становить 6, старшого викладача Антипенко О.М. становить 6.

Колективом кафедри запропоновано ряд препаратів «Ксантиверин», «Вероксанон» та «Нітрокол», які проходили доклінічні та клінічні випро­бування в НДІ і клініках України.

Під керівництвом професора Б.О. Прийменка захищено 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій, професора С.І. Коваленка – 2 докторських (Воскобойнік О.Ю., Логойда Л.С.) та 15 кандидатських дисертацій.  Кафедра активно займається підготовкою наукових кадрів, так на кафедрі навчається 3 аспіранти, магістранти, виконується 3 кандидатські та 2 докторські дисертації.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра плідно співпрацює та підтримує тісні наукові зв’язки з провідними закордонними та українськими науково-дослідними центрами, навчальними закладами: University of Applied Sciences (Neubrandenburg, Німеччина), North Dakota State University  (Fargo, США), National Cancer Institute (Bethesda, США), Interdisciplinary center for Nanotoxicity, Jackson State University (Jackson, США); Харківський національний фармацевтичний університет (м. Харків), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів), Інститут фармакології та токсикології АМН України (м. Київ), Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ), ТОВ «НВП Укроргсинтез» (м. Київ), Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (м. Вінниця), «ДУ науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків), Дніпровський національний університет ім. О. Гончара (м. Дніпро) та багато інших.

Викладачі, аспіранти та студенти, що є членами СНТ кафедри неодноразово походили стажування на базі провідних українських та закордонних наукових центрів. Так к.фарм.н. Антипенко О.М. проходив стажування у North Dakota State University та Interdisciplinary center for Nanotoxicity of Jackson State University, аспірант кафедри Холодняк О.В. проходила стажування у Neubrandenburg University of Applied Sciences, а студенти, що є членами СНТ кафедри у ТОВ «НВП Укроргсинтез».