Спеціальність “Фармація” та “ТПКЗ” 1 семестр


Тема 1. Предмет органічної хімії. Роль органічної хімії в системі фармацевтичної освіти. Класифікація та номенклатура органічних сполук. Просторова будова органічних сполук. Ізомерія органічних сполук.
Тема 2. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в органічних молекулах. Кислотні та основні властивості органічних сполук.
Тема 3. Основи органічного синтезу. Виділення та очистка органічних сполук. Встановлення будови методами елементного аналізу, ІЧ-, УФ-, ЯМР-, мас-спектрометрії.
Тема 4. Вуглеводні як клас органічних сполук. Структура та властивості алканів та циклоалканів. Реакції радикального заміщення.
Тема 5. Ненасичені вуглеводні (алкени, алкадієни, алкіни). Реакції електрофільного приєднання.
Тема 6. Ароматичність як сукупність властивостей органічних сполук. Ароматичні вуглеводні бензоїдного та небензоїдного типу. Властивості ароматичних вуглеводнів. Реакції електрофільного заміщення.
Тема 7. Підсумкове заняття за темами «Теоретичні основи будови органічних сполук. Будова та властивості вуглеводнів».
Тема 8. Галогенопохідні Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції нуклеофільного заміщення.
Тема 9. Будова та хімічні властивості нітропохідних, нітрозопохідних, амінів, діазо- та азосполук.
Тема 10. Спирти, феноли та етери: будова та хімічні властивості.
Тема 11. Тіоли, тіоетери, сульфоксиди, сульфони, сульфокислоти та їх похідні.
Тема 12. Підсумкове заняття за темами «Галогенвмісні та нітрогенвмісні похідні вуглеводнів. Спирти, феноли, етери та їх тіоаналоги». Сульфоксиди, сульфони, сульфокислоти та їх похідні».
Тема 13. Будова та хімічні властивості альдегідів та кетонів. Реакції нуклеофільнного приєднання.
Тема 14 Будова та хімічні властивості карбонових кислот. Реакції нуклефільного заміщення в ряду карбонових кислот.
Тема 15 Функціональні похідні карбонових кислот та гетерофункціональні карбонові кислоти (галогено-, гідрокси-, оксокислоти).). Карбонатна кислота та її функціональні похідні.
Тема 16 Підсумкове заняття за темою «Альдегіди, кетони, карбонові кислоти та їх похідні».
Тема 17 Залікове заняття семестр 1